Finanțări Europene POR/2019/3/3.1/A/ITI/2, creșterea eficienței energetice in clădirile rezidențiale, asociațiile de proprietari

08 mai 2019

Versiunea finală a Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2019/3/3.1/A/ITI/2, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea A – Clădiri rezidenţiale, Apel dedicat zonei de Investiţie Teritorială Integrată Delta Dunării, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, a fost aprobată în data de 10.04.2019, prin ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice. Ghidul specific conține informațiile specifice necesare în vederea redeschiderii apelului de proiecte cu titlul POR/2019/3/3.1/A/ITI/2 de tip non-competitiv. Apelul de proiecte vizează investiţiile teritoriale integrate în arealul format din 38 de unități administrativ-teritoriale din cadrul Rezervației Biosfera Delta Dunării, Județul Tulcea și nordul Județului Constanța, în zonele identificate ca prioritare în cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării, care se regăsesc în cadrul regiunii de dezvoltare regională Sud-Est. 

Care este perioada în care pot fi depuse cererile de finanțare? Data și ora deschidere apel de proiecte: 10 aprilie 2019 ; Data şi ora începere depunere de proiecte: 10 mai 2019, ora 10.00 ; Data și ora închiderii cererii de proiecte: 10 septembrie 2019, ora 10.00 ; Perioada de depunere a proiectelor este de 4 luni.

 Unde se depun cererile de finanțare și care este modalitatea de depunere?  Cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS, disponibilă la adresa web http://www.fonduri–ue.ro/mysmis,  în intervalul  menționat  mai sus.

Cuantumul cofinanţării acordate în cadrul apelului de proiecte. Ratele de co-finanţare aplicabile pentru cheltuielile eligibile sunt:

 • 60% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor- Fondul European de Dezvoltare Regională şi bugetul de stat, din care rata de cofinanțare din partea Uniunii Europene prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) este maxim 85%, iar rata de cofinanțare din bugetul de stat (BS) este minim 15%;
 • 40% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor – Solicitant şi Asociaţia de proprietari (indiferent de regiunea de dezvoltare în care se implementează).

Contribuţia Asociaţiei/lor de proprietari din bloc (cheltuieli eligibile şi neeligibile) este:

 1. 100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare: apartamentelor cu destinaţie locuinţă (inclusiv apartamentelor declarate la ONRC ca sedii sociale de firmă, care nu desfăşoară activitate economică, cu destinaţie locuinţă), aflate în proprietatea persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităţilor şi instituţiilor publice, apartamentelor cu destinaţie de spaţii comerciale sau spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităţilor şi instituţiilor publice ;
 1. 25% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E (cheltuieli eligibile) şi 25% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E (cheltuieli neeligibile) corespunzătoare.

Modalitatea de depunere a cererilor de finanțare: La transmitere, fiecare cerere de finanţare va primi un număr de înregistrare ce va fi comunicat solicitantului. Cererile de finanţare vor primi un număr unic de înregistrare în Sistemul Informatic Unic de Management – cod SMIS, care va fi utilizat, în mod obligatoriu, în orice corespondenţă ulterioară cu privire la respectivul document.

Care este valoarea minimă și maximă a cererii de finanţare ? Valoarea totală eligibilă a cererii de finanţare se încadrează în următoarele limite minime și maxime: Valoare minimă eligibilă: 100 000 euro*, Valoare maximă eligibilă: 5 milioane euro. *Notă: Cursul valutar la care se va calcula încadrarea în limitele valorilor minime și maxime pentru un proiect este cursul de 4.7591 lei/euro, cursul inforEuro din luna publicării apelului, respectiv luna aprilie 2019. Cursul respectiv se va utiliza inclusiv în etapa precontractuală/contractuală pentru calculul valorilor anterior menționate.

Cine poate solicita finanțarea în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2019/3/3.1/A /ITI/2Beneficiarii proiectelor depuse în cadrul prezentului apel de proiecte sunt Unitățile administrativ-teritoriale din mediul urban, definite conform Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Solicitantul este cel care încheie un contract cu asociaţia/asociaţiile de proprietari pentru depunerea şi derularea proiectului. Contractul dintre Solicitant și Asociaţia/Asocatiile de Proprietari va fi însoţit, după caz, de toate actele adiţionale. Atenţie: Contractul dintre Solicitant și Asociația de Proprietari nu se va include ca anexă la cererea de finanţare, ci se va păstra la nivelul Solicitantului în vederea unor verificări ulterioare, de către instituțiile abilitate, pe perioada de valabilitate a contractului de finanțare. Se va avea în vedere Declaraţia Solicitantului privind cerințele menționate în secțiunea 2.6 din Ghidul specific și în Anexa 3.1.A-4 “Situații particulare aplicabile” la Ghidul specific (Modelul A din cadrul Anexei 3.1.A-1 la prezentul document). Asociaţia/Asociațiile de proprietari va/vor pune la dispoziţia Solicitantului Hotărârea/Hotărârile Adunării Generale a Asociaţiei/lor de Proprietari, prin care se aprobă solicitarea finanțarii în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operaţiunea A Clădiri rezidenţiale, în condițiile prezentului ghid.

Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei de Proprietari trebuie să conţină următoarele informaţii minime:

 • aprobarea intervenţiilor/măsurilor de creştere a eficienţei energetice, cota/cotele de cofinanţare şi valoarea contribuţiei asociaţiei/lor de proprietari (cheltuieli eligibile şi neeligibile) și asumarea indicatorilor tehnico-economici (faza DALI sau PT);
 • (dacă e cazul) ajutoarele de natură socială care se acordă, cota de participare distinctă (%) aferentă acestora, precum şi suma care nu va mai fi recuperată de la Asociația de Proprietari;
 • numărul apartamentelor ai căror proprietari sunt de acord cu lucrările de intervenţii propuse (obligatoriu minim 2/3 din totalul proprietarilor de apartamente);
 • numărul apartamentelor ai căror proprietari sunt de acord cu lucrările care presupun intervenţii în interiorul apartamentelor (reprezintă obligatoriu 100% din totalul apartamentelor pentru care soluţia tehnică prevede intervenții în interiorul apartamentelor);
 • numărul apartamentelor cu destinaţie locuinţă -aflate în proprietatea persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităţilor şi instituţiilor publice-, precum și numărul apartamentelor cu destinaţie de spaţii comerciale sau spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă -aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităţilor şi instituţiilor publice-, ai caror proprietari sunt de acord cu lucrările de intervenţii propuse (reprezintă obligatoriu 100% din totalul spaţiilor/apartamentelor încadrate în aceste categorii).

Care este specificul proiectelor ce pot fi depuse în cadrul prezentului apel de proiecte? O cerere de finanțare poate include un număr maxim de 10 blocuri, fiecare dintre acestea constituind o  „componentă” în cadrul proiectului. Un Solicitant care se încadrează în condiţiile de eligibilitate prevăzute în prezentul ghid poate depune mai multe cereri de finanţare, conform regulilor detaliate în cadrul acestui ghid. În accepţiunea prezentului Ghid, termenul „bloc” se consideră a fi definit: clădire-bloc de locuinţe – condominiu cu o înălțime de minim P+2 – proprietatea imobiliară formată din proprietăţi individuale definite, apartamente sau spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe şi proprietatea comună indiviză. Dacă un bloc de locuinţe are mai multe scări sau tronsoane, având una sau mai multe Asociaţii de proprietari, toate acestea vor trebui să facă parte dintr-o singură componentă, în vederea asigurării unei soluții tehnice unitare pe întreaga construcţie, inclusiv din punct de vedere al aspectului şi cromaticii anvelopei blocului.

Prin prezentul apel de proiecte nu se finanțează:

 • blocurile de locuinţe expertizate tehnic şi încadrate în clasa I de risc seismic prin raport de expertiză tehnică, la care nu s-au executat sau se află în curs de execuţie lucrări de intervenţie pentru creşterea nivelului de siguranţă la acţiuni seismice a construcţiei existente.
 • blocurile de locuințe clasate/ în curs de clasare ca monumente istorice;
 • blocurile de locuinţe cu destinaţie spaţiu de locuit aflate exclusiv în proprietatea unui Solicitant.

Puteti descaraca Ghidul Solicitantului si gasi mai multe informatii pe situl http://www.adrse.ro/POR_2014/Apeluri_active.aspx  

Lăsaţi un raspuns

Adresa dumneavoastră de e-mail nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate *