Concentrări economice: Comisia anunță rezultatele evaluării și măsurile subsecvente cu privire la aspectele jurisdicționale și procedurale ale controlului concentrărilor economice în UE

28 martie 2021

Astăzi, Comisia Europeană a publicat un document de lucru al serviciilor Comisiei care sintetizează constatările evaluării aspectelor procedurale și jurisdicționale ale controlului concentrărilor economice în UE. În urma rezultatelor evaluării, Comisia a decis să adopte o comunicare care să ofere orientări cu privire la aplicarea mecanismului de trimitere a cazurilor între statele membre și Comisie prevăzut la articolul 22 din Regulamentul privind concentrările economice și să lanseze o evaluare a impactului cu privire la analizarea opțiunilor de politică în vederea direcționării mai precise și a simplificării în continuare a procedurilor privind concentrările economice.

Vicepreședinta executivă Margrethe Vestager, responsabilă cu politica în domeniul concurenței, a declarat: „Până acum, procedurile UE privind concentrările economice ne-au fost de mare folos. Evaluarea a arătat însă că există unele domenii în care sunt necesare îmbunătățiri. O serie de tranzacții în care sunt implicate întreprinderi cu o cifră de afaceri scăzută, dar cu un potențial concurențial ridicat pe piața internă nu sunt examinate nici de Comisie, nici de statele membre. Utilizarea mai frecventă a instrumentului existent de trimitere a cazurilor în temeiul articolului 22 din Regulamentul privind concentrările economice ne poate ajuta să identificăm concentrările care ar putea avea un impact semnificativ asupra concurenței pe piața internă. În paralel, analizăm, totodată, posibilitatea revizuirii anumitor aspecte procedurale ale controlului concentrărilor economice în UE. În acest scop, invităm părțile interesate să își exprime opiniile cu privire la diferitele opțiuni de politică în vederea direcționării mai precise și a simplificării în continuare a procedurilor UE de control al concentrărilor economice.”

Constatările evaluării în ceea ce privește aspectele procedurale și jurisdicționale ale controlului concentrărilor economice în UE

Evaluarea a avut drept obiectiv să analizeze funcționarea anumitor aspecte ale controlului concentrărilor economice în UE pentru a înțelege modul în care au funcționat normele în contextul evoluției realităților pieței. Evaluarea s-a axat în special pe două aspecte:

eficacitatea pragurilor de competență bazate pe cifra de afaceri în identificarea concentrărilor care pot avea un impact semnificativ asupra concurenței pe piața internă și
eficacitatea măsurilor de simplificare introduse în 2013.

Pentru a obține informațiile necesare în procesul de evaluare, Comisia a desfășurat o consultare publică, a organizat numeroase reuniuni cu părțile interesate, a efectuat cercetări ample privind activitatea de tranzacționare și și-a analizat propria practică de asigurare a respectării normelor. De asemenea, Comisia s-a bazat pe dovezile rezultate dintr-un flux de lucru separat privind efectele digitalizării asupra politicii în domeniul concurenței și a monitorizat îndeaproape introducerea și aplicarea unor praguri de competență suplimentare bazate pe valoarea tranzacțiilor din unele state membre.

În ceea ce privește pragurile de competență, evaluarea a arătat că, în această etapă, pragurile de competență bazate pe cifra de afaceri, completate de mecanismele de trimitere a cazurilor, s-au dovedit, în general, eficace în ceea ce privește identificarea tranzacțiilor semnificative pe piața internă a UE. Cu toate acestea, evoluțiile recente ale pieței au dus la o creștere treptată a concentrărilor în care sunt implicate întreprinderi care au sau ar putea avea un rol concurențial semnificativ pe piețe, în pofida faptului că generează o cifră de afaceri redusă sau nu generează nicio cifră de afaceri la momentul concentrării. În consecință, o serie de tranzacții care ar putea avea un impact potențial asupra concurenței pe piața internă nu au fost examinate de Comisie sau, în unele cazuri, nu au fost examinate de niciun stat membru. Printre acestea se numără, în special, concentrările în care sunt implicate întreprinderi concurente emergente și întreprinderi inovatoare, inclusiv (dar nu numai) din sectorul digital, farmaceutic și biotehnologic și din anumite sectoare industriale. Deși aduce anumite informații, valoarea tranzacției s-ar putea să nu fie întotdeauna corelată suficient cu importanța concurențială potențială a tranzacției. Prin urmare, încurajarea și acceptarea mai multor trimiteri de cazuri în temeiul articolului 22 din Regulamentul privind concentrările economice, mai ales atunci când tranzacția nu atinge pragurile naționale care impun controlul concentrărilor, le-ar oferi statelor membre și Comisiei flexibilitatea necesară pentru a viza concentrările care merită să fie examinate la nivelul UE, fără a impune obligații de notificare în cazul tranzacțiilor pentru care nu se justifică o astfel de examinare.

În ceea ce privește măsurile de simplificare, din evaluare a reieșit că pachetul de simplificare din 2013 s-a dovedit eficace în ceea ce privește extinderea aplicării procedurii simplificate în cazul concentrărilor economice neproblematice și reducerea sarcinii administrative atât pentru întreprinderi, cât și pentru Comisie, din perspectiva resurselor și a timpului alocat examinării concentrărilor economice, garantând, totodată, asigurarea respectării efective a normelor privind concentrările economice. Cu toate acestea, mai este încă loc de îmbunătățiri în ceea ce privește simplificarea în continuare și direcționarea mai precisă a normelor.

Constatările evaluării în ceea ce privește aspectele procedurale și jurisdicționale ale controlului concentrărilor economice în UE sunt sintetizate în Documentul de lucru al serviciilor Comisiei.

Orientările privind articolul 22

Având în vedere constatările evaluării, Comisia intenționează, în anumite circumstanțe, să încurajeze și să accepte trimiterile de cazuri atunci când statul membru de trimitere nu are competența inițială asupra cazului și când sunt îndeplinite criteriile de la articolul 22.

Obiectivul orientărilor privind articolul 22 adoptate astăzi este de a facilita și a clarifica abordarea Comisiei în acest sens, completând orientările furnizate în Comunicarea Comisiei privind trimiterea cazurilor.

În special, orientările privind articolul 22 descriu categoriile de cazuri care ar putea face obiectul trimiterii în situațiile în care tranzacția nu este supusă obligației de notificare în temeiul legislației statului (statelor) membru (membre) de trimitere. Orientările respective stabilesc, de asemenea, criteriile pe care Comisia le poate lua în considerare atunci când își exercită puterea discreționară de a accepta trimiterile de cazuri.

Mai precis, cazurile care vor fi de obicei adecvate pentru o astfel de trimitere constau în tranzacții în care cifra de afaceri a cel puțin uneia dintre întreprinderile în cauză nu reflectă potențialul concurențial actual sau viitor al acesteia. Acest lucru ar putea fi valabil în cazul unei întreprinderi nou-înființate sau recent intrate pe piață care are un potențial competitiv semnificativ sau al unei întreprinderi care realizează inovații importante. Într-o astfel de situație s-ar putea regăsi și o întreprindere care este o forță competitivă importantă reală sau potențială sau care are acces la active semnificative din punct de vedere concurențial sau furnizează produse sau servicii care sunt factori de producție esențiali sau componente esențiale pentru alte industrii.

Evaluarea impactului privind revizuirea normelor procedurale

Comisia s-a angajat să își concentreze resursele asupra cazurilor relevante și să reducă sarcina administrativă ori de câte ori este posibil, fără a compromite asigurarea respectării efective a normelor. Având în vedere cele de mai sus, precum și rezultatele evaluării, Comisia a lansat astăzi și o evaluare a impactului privind revizuirea anumitor aspecte procedurale ale controlului concentrărilor economice în UE.

Inițiativa va evalua opțiunile de politică în vederea direcționării mai precise și a simplificării în continuare a procedurilor prin intermediul unei revizuiri a Regulamentului de punere în aplicare a Regulamentului privind concentrările economice și a Comunicării privind procedura simplificată. Obiectivul este:

identificarea cazurilor suplimentare pentru care probabilitatea de a ridica probleme este foarte mică și care, prin urmare, ar putea fi evaluate în cadrul procedurii simplificate (întrucât obligația de notificare a concentrării se aplică indiferent de probabilitatea apariției unor efecte asupra concurenței);
oferirea de garanții suficiente care să asigure că procedura simplificată nu se aplică în cazurile care necesită o examinare mai detaliată;
asigurarea colectării de informații eficace, eficiente și proporționale;
analizarea posibilităților de reducere a timpului mediu necesar pentru a obține o decizie de autorizare în cazurile care nu ridică probleme și
simplificarea notificării concentrărilor, inclusiv prin notificări electronice.

Scopul evaluărilor impactului este de a analiza măsura în care există vreo lacună care ar trebui abordată printr-o acțiune la nivelul UE și de a analiza opțiunile și instrumentele posibile prin intermediul cărora ar putea fi remediate orice astfel de lacune. Ca prim pas în acest proces, Comisia a lansat astăzi o consultare publică în vederea colectării de informații suplimentare și de opinii de la părțile interesate. Părțile interesate sunt invitate să își prezinte opiniile până la 18 iunie 2021, pe site-ul web al Comisiei dedicat consultării.

Context

Controlul concentrărilor economice în UE urmărește să garanteze că reorganizările majore ale întreprinderilor nu duc la deteriorarea durabilă a concurenței pe piața internă. Pentru a atinge acest obiectiv, Regulamentul privind concentrările economice îi acordă Comisiei competența exclusivă de a verifica dacă astfel de concentrări pot ridica obstacole semnificative în calea concurenței efective pe piața internă sau pe o parte semnificativă a acesteia.

Domeniul de aplicare al controlului concentrărilor economice în UE este determinat prin utilizarea unor praguri bazate pe cifra de afaceri. În cazul în care cifra de afaceri a întreprinderilor implicate în concentrare la nivel mondial, la nivelul UE și la nivelul statelor membre depășește anumite praguri, respectivele întreprinderi trebuie să notifice Comisiei concentrările economice și nu trebuie să le pună în aplicare înainte de a primi aprobarea. Concentrările care nu intră în domeniul de aplicare al controlului concentrărilor economice în UE pot intra, totuși, sub jurisdicția unuia sau mai multor state membre ale UE. Pentru a se asigura că autoritatea cea mai adecvată efectuează evaluarea, examinarea poate fi transmisă de Comisie statelor membre sau viceversa, atât timp cât sunt îndeplinite anumite condiții, în cadrul sistemului de trimitere a cazurilor prevăzut de Regulamentul privind concentrările economice.

Articolul 22 din Regulamentul privind concentrările economice le permite statelor membre să îi solicite Comisiei să examineze orice concentrare care nu are o dimensiune europeană, dar care afectează schimburile comerciale transfrontaliere și amenință să afecteze în mod semnificativ concurența pe teritoriul statului (statelor) membru (membre) solicitant(e), indiferent dacă o astfel de tranzacție face sau nu obiectul obligației de notificare în temeiul normelor naționale privind controlul concentrărilor economice ale statului membru de trimitere. În trecut, Comisia a utilizat puterea discreționară care îi este conferită în temeiul articolului 22 pentru a descuraja trimiterile de cazuri atunci când concentrarea nu se încadra în pragurile naționale ale statului membru de trimitere care impun controlul concentrărilor economice. Această practică s-a bazat pe experiența care a arătat că astfel de tranzacții nu erau, în general, susceptibile de a avea un impact semnificativ asupra pieței interne. Cu toate acestea, în ultimii ani, evoluțiile pieței au dus la o creștere treptată a concentrărilor economice în care sunt implicate întreprinderi cu o cifră de afaceri scăzută, dar cu un potențial concurențial ridicat pe piața internă.

Lăsaţi un raspuns

Adresa dumneavoastră de e-mail nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate *