Comisia adoptă pachetul de extindere din 2023, recomandând deschiderea negocierilor cu Ucraina și Republica Moldova

09 noiembrie 2023
Bază de date

Comisia Europeană a adoptat pachetul de extindere din 2023, care cuprinde o evaluare detaliată a situației actuale și a progreselor înregistrate de Albania, Bosnia și Herțegovina, Kosovo, Muntenegru, Macedonia de Nord, Serbia, Turcia și, pentru prima dată, Ucraina, Republica Moldova și Georgia pe traiectoria fiecăreia de aderare la Uniunea Europeană. Raportul se axează în special pe progresele înregistrate în punerea în aplicare a reformelor fundamentale, precum și pe furnizarea de orientări clare cu privire la prioritățile în materie de reforme pentru viitor. Aderarea este și va rămâne un proces bazat pe merit, care depinde în totalitate de progresele obiective realizate de fiecare țară.

Având în vedere rezultatele obținute de Ucraina și Republica Moldova, precum și eforturile în materie de reforme în curs, Comisia a recomandat Consiliului să deschidă negocierile de aderare cu ambele țări. Comisia recomandă, de asemenea, Consiliului să adopte cadrele de negociere după ce Ucraina și Republica Moldova vor adopta anumite măsuri esențiale. Comisia este pregătită să prezinte Consiliului, până în martie 2024, un raport cu privire la progresele legate de măsurile respective.

În cazul Georgiei, având în vedere rezultatele obținute, Comisia recomandă Consiliului să îi acorde statutul de țară candidată, cu condiția luării anumitor măsuri.

În ceea ce privește Bosnia și Herțegovina, Comisia recomandă deschiderea negocierilor de aderare de îndată ce se va atinge gradul necesar de respectare a criteriilor de aderare. Țara trebuie să depună eforturi suplimentare pentru a îndeplini prioritățile-cheie stabilite în Avizul Comisiei privind cererea sa de aderare la UE. Comisia va monitoriza în permanență progresele înregistrate și conformitatea în toate domeniile legate de deschiderea negocierilor și va prezenta un raport Consiliului cel târziu în martie 2024.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat: „Extinderea este o politică vitală pentru Uniunea Europeană. Completarea Uniunii este chemarea istoriei, perspectiva naturală a Uniunii noastre. Completarea Uniunii are, de asemenea, o puternică logică economică și geopolitică. Extinderile anterioare au demonstrat beneficiile enorme atât pentru țările care au aderat, cât și pentru UE. Cu toții avem de câștigat din acest proces.”

În Ucraina, decizia de a-i acorda statutul de țară candidată la aderarea la UE a creat, în pofida războiului în curs, o dinamică puternică de reformă, cu un sprijin ferm din partea populației ucrainene. Datorită hotărârii de care au dat dovadă Guvernul și Parlamentul din Ucraina, s-au realizat progrese substanțiale în ceea ce privește punerea în aplicare a celor 7 măsuri prevăzute în Avizul Comisiei Europene privind cererea de aderare la UE prezentată de Ucraina. Ucraina a instituit un sistem transparent de preselecție a judecătorilor Curții Constituționale și a reformat organismele de guvernanță judiciară. Aceasta și-a îmbunătățit în continuare bilanțul în ceea ce privește investigațiile și condamnările în cazurile de corupție la nivel înalt și și-a consolidat cadrul instituțional. Ucraina a luat măsuri pozitive în cadrul unui efort mai amplu și sistemic de abordare a influenței oligarhilor. Țara și-a demonstrat, de asemenea, capacitatea de a realiza progrese în ceea ce privește alinierea la acquis-ul UE, chiar și în contextul războiului.

Republica Moldova a înregistrat progrese importante în ceea ce privește îndeplinirea celor 9 măsuri stabilite în Avizul Comisiei privind cererea Republicii Moldova de aderare la UE. Aceasta a lansat o reformă cuprinzătoare a justiției în urma recomandărilor Comisiei de la Veneția, inclusiv prin evaluarea judecătorilor și procurorilor importanți. Și-a reformat organismele anticorupție și a crescut numărul investigațiilor și al condamnărilor în cazurile de corupție. A adoptat un plan de acțiune privind eliminarea oligarhiilor, pe care îl pune în aplicare conform unor termene stabilite. O nouă legislație de instituire a unui mecanism de confiscare contribuie la combaterea criminalității organizate. Țara a adoptat o strategie referitoare la administrația publică și aplică reforma la toate nivelurile. S-au depus eforturi pentru a reforma gestionarea finanțelor publice și s-au adoptat acte legislative de reformare a sectorului achizițiilor publice. Republica Moldova a sporit participarea societății civile la procesul decizional și a consolidat protecția drepturilor omului.

Georgia a luat măsuri pentru a consolida angajamentul față de UE și a accelerat ritmul reformelor în ultimele luni. Pentru a aborda cele douăsprezece priorități identificate în Avizul Comisiei privind cererea sa de aderare, Georgia a adoptat acte legislative și măsuri de politică referitoare la egalitatea de gen, la combaterea violenței împotriva femeilor și a criminalității organizate, precum și la luarea în considerare a hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului. A fost prezentată o reformă judiciară, dar se impune în continuare o reformă holistică a Consiliului Superior al Justiției. Georgia a transmis Comisiei de la Veneția, în vederea obținerii unui aviz, o serie de legi, precum și planul său de acțiune pentru eliminarea oligarhiilor. S-a adoptat o strategie de protecție a drepturilor omului și este în curs de elaborare un plan de acțiune. S-a încheiat un memorandum de cooperare cu reprezentanții societății civile. Construirea unui consens politic puternic între partide ar contribui la abordarea polarizării și ar accelera traiectoria sa europeană.

Balcanii de Vest

Progresele în ceea ce privește reformele necesare pentru aderarea la UE au stagnat în mare măsură, deoarece Muntenegru a suferit de pe urma polarizării accentuate și a instabilității politice în perioada de raportare. UE salută constituirea noului parlament și formarea guvernului; ne așteptăm ca acesta să își demonstreze rapid capacitatea și angajamentul față de traiectoria aderării Muntenegrului la UE și să realizeze reformele aferente. În general, progresele înregistrate în cadrul negocierilor de aderare vor depinde de reformele din domeniul statului de drept (și anume îndeplinirea criteriilor de referință intermediare stabilite în capitolele 23 și 24). Muntenegru continuă să se alinieze pe deplin la politica externă și de securitate comună.

Serbia a continuat punerea în aplicare a reformelor legate de aderarea la UE, inclusiv în domeniul statului de drept. A început să pună în aplicare amendamentele constituționale din 2022 pentru a consolida independența sistemului judiciar și a adoptat o nouă legislație privind mass-media. Punerea în aplicare a acestei legislații poate îmbunătăți în mod semnificativ mediul de reglementare. Totuși, vor fi necesare modificări suplimentare pentru a asigura conformitatea deplină cu acquis-ul UE și cu standardele europene. În mod prioritar, Serbia trebuie să își îmbunătățească alinierea la politica externă și de securitate comună a UE, inclusiv la măsurile restrictive și declarațiile privind Rusia. Sunt necesare, de asemenea, eforturi și angajamente politice suplimentare pentru punerea în aplicare a reformelor din domeniul statului de drept. Evaluarea Comisiei potrivit căreia Serbia a îndeplinit din punct de vedere tehnic criteriile de referință pentru deschiderea grupului tematic 3 (Competitivitate și creștere favorabilă incluziunii) rămâne valabilă. Serbia trebuie să coopereze pe deplin și să ia toate măsurile necesare pentru a asigura tragerea la răspundere a celor responsabili de atacul violent asupra poliției din Kosovo din 24 septembrie și de atacul asupra KFOR din 29 mai. În ceea ce privește normalizarea relațiilor cu Kosovo, deși s-a ajuns la un acord în cadrul dialogului facilitat de UE, nici Serbia, nici Kosovo nu au început încă să pună în aplicare obligațiile care le revin și care sunt obligatorii pentru părți și reprezintă o componentă esențială a traiectoriilor lor europene.

În Macedonia de Nord, autoritățile au afirmat în mod constant că aderarea la UE rămâne obiectivul lor strategic. Macedonia de Nord continuă să se alinieze pe deplin la politica externă și de securitate comună (PESC) a UE. De asemenea, această țară a înregistrat unele progrese în domeniul justiției, libertății și securității, inclusiv în ceea ce privește lupta împotriva criminalității organizate și gestionarea migrației. În calitate de țară angajată în negocierile de aderare, Macedonia de Nord trebuie să realizeze progrese în punerea în aplicare a reformelor legate de aderarea la UE, inclusiv în ceea ce privește sistemul judiciar, lupta împotriva corupției și a criminalității organizate, reforma administrației publice, cuprinzând gestionarea finanțelor publice, și achizițiile publice. Macedonia de Nord s-a angajat să lanseze și să realizeze cu prioritate modificările constituționale relevante în vederea includerii cetățenilor care fac parte din alte popoare. Procesul de examinare analitică a acquis-ului UE a progresat fără probleme, iar autoritățile au demonstrat un nivel ridicat de angajament. În iulie, Comisia a prezentat Consiliului rapoartele de examinare analitică privind grupul tematic referitor la elementele fundamentale pentru Macedonia de Nord și așteaptă cu interes continuarea rapidă a procedurii, în vederea deschiderii negocierilor privind acest grup tematic până la sfârșitul anului.

Albania a continuat să își demonstreze hotărârea de a pune în aplicare reformele cerute de UE și de a înregistra progrese în ceea ce privește reformele din cadrul grupului tematic referitor la elementele fundamentale. Continuarea alinierii depline la PESC a UE a reprezentat, de asemenea, un semnal puternic al opțiunii strategice a țării de aderare la UE. Sunt necesare eforturi suplimentare în ceea ce privește libertatea de exprimare, chestiunile legate de minorități și drepturile de proprietate, precum și în domenii-cheie ale statului de drept, cum ar fi combaterea corupției și a criminalității organizate. Procesul de examinare analitică a acquis-ului UE a progresat fără probleme, iar autoritățile au demonstrat un nivel ridicat de angajament. În luna iulie, Comisia a prezentat Consiliului rapoartele de examinare analitică privind grupul tematic referitor la elementele fundamentale pentru Albania și așteaptă cu interes continuarea rapidă a procedurii. Comisia urmărește să deschidă negocierile de aderare privind grupul tematic 1 (elemente fundamentale) până la sfârșitul anului.

În Bosnia și Herțegovina, statutul de țară candidată acordat anul trecut a generat o dinamică pozitivă extrem de necesară. După alegeri a fost constituit rapid un nou guvern, ce a început să realizeze reforme, în special prin modificările care introduc verificări ale integrității în sistemul judiciar. Totuși, sunt necesare eforturi suplimentare, care vizează adoptarea unor reforme importante în domeniul statului de drept și al sistemului judiciar și continuarea reformelor constituționale și electorale – acestea reprezintă o prioritate absolută pentru a asigura drepturi egale pentru toți cetățenii. De asemenea, este important să se mențină ordinea constituțională a țării. Măsurile secesioniste și autoritare introduse în entitatea Republika Srpska nu sunt în concordanță cu traiectoria de aderare la UE. Sunt necesare eforturi suplimentare pentru ca Bosnia și Herțegovina să îndeplinească prioritățile-cheie stabilite în Avizul Comisiei privind cererea de aderare. Prin urmare, Comisia recomandă deschiderea negocierilor de aderare cu Bosnia și Herțegovina de îndată ce se va atinge gradul necesar de respectare a criteriilor de aderare.

Kosovo și-a menținut angajamentul față de traiectoria sa europeană. A continuat să se alinieze pe deplin în mod voluntar la PESC a UE, inclusiv în ceea ce privește condamnarea războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și adoptarea de măsuri restrictive împotriva acesteia. În perioada de raportare s-au înregistrat realizări pe plan legislativ, inclusiv o reformă electorală importantă. Cu toate acestea, trebuie depuse mai multe eforturi, inclusiv în ceea ce privește planul de acțiune privind reformele în domeniul justiției. La 1 ianuarie 2024 va intra în vigoare liberalizarea vizelor pentru Kosovo. Situația din nordul Kosovo a fost afectată de mai multe crize, cea mai recentă fiind atacul violent împotriva poliției din Kosovo din 24 septembrie 2023. În ceea ce privește normalizarea relațiilor cu Serbia, deși s-a ajuns la un acord în cadrul dialogului facilitat de UE, nici Kosovo, nici Serbia nu au început încă să pună în aplicare obligațiile care le revin și care sunt obligatorii pentru părți și reprezintă o componentă esențială a traiectoriilor lor europene.

Turcia rămâne un partener-cheie pentru Uniunea Europeană și o țară candidată, dar negocierile de aderare stagnează din 2018, în conformitate cu decizia Consiliului European. Țara nu a inversat tendința negativă de îndepărtare de Uniunea Europeană și a continuat într-o măsură limitată reformele legate de aderare. Cooperarea cu Turcia în domenii de interes comun a continuat în sectoare esențiale precum combaterea terorismului, economia, energia, securitatea alimentară, migrația și transporturile. Turcia trebuie să ia măsuri decisive pentru a îmbunătăți în mod semnificativ alinierea la PESC a UE și pentru a accelera cooperarea în ceea ce privește prevenirea și detectarea eludării măsurilor restrictive. În urma sarcinilor încredințate de Consiliul European, Înaltul Reprezentant și Comisia vor prezenta Consiliului, în noiembrie, un raport privind situația actuală a relațiilor UE-Turcia, pe baza instrumentelor și a opțiunilor identificate de Consiliul European și în vederea continuării acțiunilor într-un mod strategic și orientat spre viitor.Lăsaţi un raspuns

Adresa dumneavoastră de e-mail nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate *